Islam Tanpa Mazhab ?

Penjelasan Tentang Mazhab

Mengingat seringnya dipertanyakan masalah mazhab dan dengan adanya sekelompok umat Islam yang beranggapan bahawa memahami hukum Islam langsung bersumber kepada Al-Quran dan Al Hadis bagi orang Islam sekarang itu sesat dan menyesatkan, ditambah lagi adanya anggapan bahawa umat Islam jika mengikut/taklid kepada salah satu mazhab empat atau mazhab tertentu maka perlu kiranya ada penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas.

Mazhab berasal dari akar kata zahaba ertinya jalan atau tempat pergi, sinonem (persamaan katanya) Maslikon atau Torikun atau Sabilon. Menurut istilah mazhab adalah faham atau aliran yang merupakan hasil pemikiran seorang ulama mengenai hukum-hukum Islam melalui ijtihad (nasihat). Orang yang bermazhab adalah orang yang dalam menjalankan ibadah kepada pemikiran/pendapatnya itu sesuai dengan Al Quran dan Al Hadis atau menyalahi/bertentangan dengan Al Quran dan Al Hadis.

Taklid ialah menerima ucapan orang yang berkata (masalah agama) dengan tidak ada hujah (dalil dari Al Quran dan Al Hadis). Ulama yang ditokohkan sebagai imam mazhab atau pendiri mazhab ialah:

1) Imam Abu Hanifah yang lahir di Kota Kufah pada tahun 80H dan wafat pada tahun 150H. Nama penuh beliau ialah Al Imam ArghDhomu Abu Hanifah Al Nu'man Bin Tsabit Bin Zhauthabnimah.

2) Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 95H dan wafat pada tahun 179H. Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Malikubnu Ansobni Malikin Al Asjayi.

3) Imam Syafie lahir di Ghozah Palestine pada tahun 150H dibesarkan di Mekah dan wafat di Qorafah pada tahun 204H. Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Muhamad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman Bin Syafie Bin Sya'ibi Khurosyiyul Mutalibbiyu.

4) Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada tahun 164H dan wafat pada tahun 241H. Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asyadin Syaibani.

Selain dari empat orang tersebut di atas masih ada lagi disebut-sebut sebagai Imam mazhab seperti Imam Hasan Basri, Sufyan Atshaauri, Ibnu Uyainah, Ibnu Abi Laila, Alhuza'i dan Allaestsi.

Apakah betul ulama sebagaimana tersebut di atas itu sebagai pendiri-pendiri mazhab? Mereka semua bukan pendiri mazhab, jadi salah! Orang yang mengatakan bahawa mereka sebagai pendiri atau imam mazhab kerana mereka semua sepakat melarang orang taklid kepada mereka atau orang lain. Mereka tidak pernah mengajak umat Islam supaya mengikuti pendapat mereka, lagi pula timbulnya mazhab itu sesudah beliau wafat iaitu setelah abad ke tiga Hijriyah.

Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad bin Hambal adalah tokoh-tokoh ulama ahli Hadis/ahli Sunnah yang sangat terkenal, mustahil mereka mengajak umat Islam taqlid dan mengambil fatwa dari mereka selama belum mengerti dalil-dalil yang dijadikan dasar fatwa mereka.

" Dan sungguh-sungguh telah tetap dari Imam Abi Hanifah dan Malik dan Syafie dan Ahmad dan selain mereka, Mudah-mudahan Allah yang Maha luhur memberi rahmat kepada mereka, bahawa mereka berkata; Tidak halal bagi seseorang memberi fatwa dengan perkataan-perkataan kami atau mengambil ucapan kami selama belum mengerti dari mana kami mengambil dan telah menjelaskan tiap-tiap satu dari mereka, sesungguhnya apabila telah shoheh suatu hadis maka dia itu mazhabku dan mereka juga: Apabila aku mengatakan suatu perkataan maka ujilah dia dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya, maka jika perkataan itu cocok/bertepatan kedua-duanya maka terimalah dia dan ucapan yang menyalahi keduanya maka tolaklah dia dan buanglah ucapanku di luar pagar (Halil Muslim...halaman 8-9).

Timbulnya Mazhab

Setelah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad bin Hambal wafat, muncullah generasi sesudah mereka, menyusun/mengarang kitab-kitab dan dinisbatkan sebagai kitab-kitab mazhab ini atau itu walaupun isinya banyak yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Mazhab.

Kemudian kitab-kitab tersebut diberikan syarah-syarah (keterangan-keterangan) sehingga kitab-kitab itu menjadi semakin tebal lantas kitab-kitab syarah itu diberi hasyiyah-hasyiyah (keterangan pinggir) sehingga menjadi lebih tebal lagi dan hasyiyah-hasyiyah itu diberi lagi taqrirot-taqrirot, pendapat-pendapat yang ada dalam kitab masing-masing, kadang-kadang saling bertentangan sehingga suatu benda/barang mempunyai dua hukum dalam saat yang bersamaan, barangnya sama tetapi menurut mazhab syafie itu haram dan menurut mazhab Maliki halal: Contoh; seperti binatang buas yang bertaring haram menurut mazhab syafie dan halal menurut mazhab Maliki.

Mereka berpegang teguh dengan pendapat yang ada dalam kitab mereka masing-masing sehingga mereka tenggelam dalam perbantahan, berfirqoh-firqoh dalam mazhab dan mereka fanatik dalam mazhab masing-masing, mereka membuat syarat-syarat qoyyid-qoyyid (ikatan-ikatan) dan rumusan-rumusan untuk mengamalkan kitab-kitab yang mereka susun sehingga orang-orang yang menekuni kitab-kitab mereka dibagi-bagi menjadi beberapa bahagian, ada yang menjadi Mujtahid Mutlaq, Mujtahid mazhab, Mufti Mazhab, Murojjihu Mazhab dan Muqollid.

Setelah itu umat Islam diwajibkan taqkid kepada salah satu mazhab emapt dan orang yang sudah masak dalam salah satu mazhab haram mengambil dan mengamalkan ucapan-ucapan orang yang bukan mazhabnya dan mereka dilarang pindah-pindah mazhab.

Andaikata ada pendapat mazhabnya menyalahi sunnah Rasul kemudian ditunjukkan kepada mereka hadis yang shoheh yang bertentangan dengan pendapat mazhab, mereka menolak hadis dari Nabi itu dan mereka merasa puas dengan pendapat-pendapat mazhabnya, jika ada ayat Al Quran atau Hadis dari Rasulullah SAW, harus diuji dulu, kalau cocok/sesuai dengan pendapat mazhab akan diterima dan kalau tidak cocok/sesuai dengan pendapat mazhabnya akan ditolak.

Imam Baghowi salah seorang penghidup Sunnah Rasul berkata:
" Aku membacakan kepada mereka (orang yang bertaklid) beberapa ayat Al Quran dalam beberapa masalah sedangkan mazhab mereka bertentangan dengan ayat tersebut, maka mereka tidak mahu menerima Al Quran dan tidak mahu menoleh kepadanya seperti orang yang kehairanan. Bagaimana mungkin boleh/dapat mengamalkan zahirnya ayat ini padahal riwayat dari orang-orang dulu bertentangan dengan ayat ini.

Sebetulnya keadaaan orang yang taqlid sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan peraturan Allah, Rasul dan Imam Mereka sendiri.

" Berkata Imam Syafie, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya: Telah ijmak umat Islam bahawa orang yang telah jelas baginya Sunnah Rasulullah SAW, tidak halal baginya meninggalkan Sunnah Rasul kerana ucapan seseorang" (Halil Muslim halaman 18)

Hukum Bermazhab Dengan Mazhab Tertentu

1) Umat Islam pada abad pertama dan abad kedua Hijriyah itu tidak mengenal taklid kepada mazhab dan tidak ada Mazhab yang empat pada wakttu itu, mereka hanya mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan mengikut Sunnah KhulafaurRosyidin, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah langsung berdasarkan Al Quran dan Hadis, jika mereka tidak mengerti tentang sesuatu  hukum mereka akan bertanya kepada Ulama, bagaimana hukum ini dan itu menurut Al Quran dan Al Hadis. Mereka tidak menanyakan bagaimana hukumnya ini dan itu menurut pendapat anda.

Bermazhab atau mengenepikan mazhab tertentu itu tidak wajib dan tidak sunnah kerana yang dikatakan wajib dan sunnah itu apa-apa yang diwajibkan atau disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul tidak mewajibkan seseorang untuk bermazhab dengan mazhab seseorang lantas dia bertaklid kepadanya dalam urusan agamanya, kalau bermazhab tertentu itu wajib bagaimana umat Islam yang hidup pada abad pertama dan abad kedua Hijrah, waktu itu belum ada mazhab yang empat. Apakah mereka tidak sah Islamnya kerana tidak mengikuti mazhab 4? Padahal mereka adalah para sahabat Nabi, Tabi'in, Wa man Tabi'ahum, Apakah justeru mereka yang dalam beribadah kepada Allah langsung berdasarkan Al Quran dan Al Hadis itu yang sesat dan orang yang mengikuti mazhab tertentu walaupun yang menyalahi sunnah Rasul itu benar dan dapat hidayah? Fikirkanlah!

2) Orang yang bertaklid kepada mazhab tidak bertanya bagaimana hukum Allah dan Rasulnya tetapi mereka menanyakan bagaimana pendapat Imam mazhab mengenai ini dan itu. Jika pendapat Imamnya bertentangan dengan kitab Allah dan RasulNya mereka tidak mahu kembali kepada Al Quran dan Sunnah Rasul melainkan mereka tetap memegangi pendapat Imam mereka dan meninggalkan Al Quran dan Sunnah.

Perbuatan mereka yang demikian itu sangat tidak benar kerana seolah-olah pendapat Ulama kedudukannya melebihi Al Quran dan Sunnah. Ini dapat dibayangkan betapa besar dosa dan kesalahan orang yang menganggap lebin mulia pendapat manusia daripada Allah dan Rasul.

" Sunnah ialah apa-apa yang Allah dan RasulNya mensunnahkan, jangan kamu jadikan kesalahan ro'yi jadi sunnah bagi ummat." (Halil Muslim halaman 20)

Imam Syafie berkata: Umat Islam tidak ijmak, bahawa orang yang telah jelas baginya sunnah Rasul, maka tidak halal baginya meninggalakan sunnah Rasul kerana memegangi ucapan seseorang. (Halil Muslim halaman 20)

Orang yang meninggalkan ucapan Rasul kerana ucapan seseorang, bererti menganggap ucapan seseorang itu yang menjadi pokok agamanya, adapun sunnah Rasul kalau cocok/sesuai dengan ucapan seseorang dari Ulama Mazhabnya diterima, kalau tidak cocok/sesuai tidak diterima. Ini bereti pula bahawa orang itu beranggapan seorang Ulama nilainya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW.

Kita membayangkan betapa besar dosanya orang yang berpendapat begitu. Perbuatan yang demikian itu sama halnya dengan perbuatan Yahudi Nasrani yang telah menjadikan Ulama mereka, pendeta mereka menjadi Tuhan selain Allah bukan kerana mereka menganggap Ulama sebagai Tuhan tetapi kerana mereka bertaklid kepada Ulama mereka, menerima dan mengikuti ucapan Ulama tentang hukum agama walaupun bertentangan dengan Kitab Suci mereka. Diceritakan dalam Hadis Ahmad:

Pada suatu Hari Ady Ibnu Hatim seorang pemimpin kaum Tho'yi datang di Madinah menghadap Rasulullah SAW dan dileher Ady terdapat salib yang diperbuat dari perak, waktu itu Nabi sedang membaca surah At Taubah ayat 30 "Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? Berkata Ady Innahom lam yak buduhom yang ertinya: Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak menyembah kepada mereka (Ulama) atau pendeta, maka Rasulullah menjawab:

" Bahkan mereka menyembah Ahbar dan Ruhban, sesungguhnya mereka mengharamkan atas mereka barang yang halal dan menghalalkan untuk mereka barang yang haram, maka orang Yahudi dan Nasrani mengikuti mereka, maka yang demikian itu ibadah mereka kedapa Ahbar dan Ruhban." (Hadis Riwayat Ahmad)

Jadi Taklid kepada Ulama/Mazhab tertentu itu hukumnya sama dengan menjadikan Ulama-ulama menjadi Tuhan selain Allah. Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahkan Imam Syafie sendiri juga berkata yang ertinya:

" Berkata Imam Syafie Rohimahulloh Ta'ala, barang siapa taklid kepada orang tertentu di dalam mengharamakan sesuatu atau menghalalkannya sedangkan telah tetap hadis shoheh menyalahinya dan perbuatan taklid itu mencegah dia dari mengamalkan sunnah, maka sesungguhnya dia telah menjadikan orang yang ditaklidki itu menjadi Tuhan selain Allah Ta'ala, dia telah mengharamkan atasnya apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah. (Halil Muslim halaman 25)

Dasar Hukum Haramnya Taklid Kepada Mazhab-Mazhab Tertentu/ Orang-Orang Tertentu

Firman Allah dalam Al -Isro' Ayat 36 yang bermaksud:
" Dan jangan kamu kerjakan apa yang tidak ada ilmu bagimu dengannya, sesungguhnya pendengaran dan pengelihatan dan hati semuanya itu akan ditanya (dari apa yang telah dikerjakan)". Al-Isro' ayat 36.

" Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain maka kamu akan terpisah dari jalan Allah, demikianlah wasiat Allah kepada kamu dengannya supaya kamu sekelian bertakwa." (Al-An'an ayat 153)

Dan lagi
" Dari Ady Bin Hatim berkata: Aku datang kepada Nabi Muhammad SAW dan di dalam leherku ada salib yang diperbuat dari emas, maka Nabi bersabda: "Hai Ady buanglah dirimu berhala ini dan aku mendengar beliau membaca surah Al Baro'ah. Mereka telah menjadikan Ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka menghalalkan untuk mereka sesuatu lantas mereka menghalalkannya dan ketika Ulama-ulama dan pendeta-pendeta mengharamkan atas mereka sesuatu maka mereka mengharamkannya (Hadis Tirmidzi Juz 5 Halaman 278)

" Jauhilah perkara baru dalam agama kerana tiap-tipa perkara baru dalam agama itu bid'ah dan tiap-tiap bid'ah itu sesat." (H.R. Abu Daud)

Perkataan Para Sahabat dan Para Imam Tentang Taklid

1) " Berkata Ibnu Mas'ud, jangan sekali-kali taklid salah satu kamu sekelian tentang agamanya kepada seseorang, jika iman, imanlah dan jika kafir, kafirlah, maka sesungguhnya tidak ada contoh dalam keburukan/kejelekan (I'lamul-Muwaqi'in juz 2 halaman 194)

2) " Berkata Ibnu Abbas, tidak ada seorangpun kecuali dapat/boleh diambil ilmunya dan dapat/boleh ditinggal kecuali Rasulullah SAW' (Rowahu- Thobroni)

3)  " Telah tetap dari Imam Abi Hanifah, Malik, Syafie dan Ahmad serta lain-lain Rohimahumulloh, sesungguhnya mereka berkata: Tidak halal bagi seseorang berfatwa dengan ucapan kami atau mengambil ucapan kami selagi belum mengerti dari (dalil) mana kami mengambilnya." (Halil Muslim halaman 8-9)

4) " Dikatakan kepada Abi Hanifah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya, jika engkau berkata suatu perkataan dan kitabullah itu menyalahinya. Dia berkata: tinggalkanlah perkataanku kerana kitabullah, maka dikatakan: Jika khabar dari Rasulullah itu menyalahinya. Dia berkata: Tinggalkanlah perkataanku kerana khabar dari Rasulullah, maka dikatakan kepadanya, jika ada perkataan sahabat Radiallahuanhum itu menyalahinya dia berkata: Tinggalkanlah perkataanku kerana perkataan sahabat Radiallahuanhum." (Halil Muslim halaman 21)

5) " Berkata Imam Malik Rohimahullohu Ta'ala, setiap manusia itu diambil (perkataan) daripadanya dan diambil atasnya (ditolak) kecuali penghuni kubur ini. Dan Imam Malik memberi isyarat kepada kubur Rasulullah SAW." (Halil Muslim halaman 8)

6) " Telah berkata Imam Syafie Rohimahullohu Ta'ala, ketika aku mengatakan suatu perkataan dan ada dari Rasulullah SAW itu menyalahi perkataanku, maka apa-apa yang shoheh dari hadisnya Rasulullah SAW itu lebih utama, maka janganlah kamu bertaklid kepadaku." (Halil Muslim halaman 21)

7) " Dan berkata Imam Syafie, tiap-tiap masalah yang telah sah di dalamnya khabar dari Rasulullah SAW di sisi ahli hadis dengan menyalahi apa-apa yang telah kukatakan maka aku akan kembali darinya di dalam hidupku dan sesudah matiku." (Iqadzul Humam halaman 99) dan (Halil Muslim halaman 63).

8) " Dan berkata Imam Ahmad Rohimahullohu Ta'ala, jangan kamu bertaklid kepadaku dan jangan kamu taklid kepada Imam Malik dan jangan kaum taklid kepada Imam Abu Hanifah dan jangan kamu bertaklid kepada Imam Syafie dan jangan kamu bertaklid keapda Imam Auza'i dan jangan kamu bertaklid kepda Imam Tsauri Rohimahullohu Ta'ala dan ambillah (hukum agama) dari mana mereka mengambil." (Halil Muslim halaman 32)

Kesimpulan

Melihat penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahawa bermazhab atau taklid kepada Mazhab 4 atau Mazhab tertentu dalam segala masalah agama itu hukumnya TIDAK WAJIB dan TIDAH SUNNAH, tetapi BID'AH.

Beribadat kepada Allah dengan cara taklid itu larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW, larangan Para Sahabat dan larangan Tokoh-tokoh Ulama yang mereka jadikan Imam Mazhab.

Kemudian beribadah kepada Allah dengan berpegang teguh langsung kepada Al Quran dan Al Hadis itu BENAR dan dijamin TIDAK AKAN SESAT SELAMA-LAMANYA sesuai dengan hadis Nabi Muhamad SAW:

"Telah kutinggalkan di antara kamu sekelian dua perkara, tidak akan sesat kamu sekelian sesudah dua perkara itu, iaitu Kitabullah dan Sunnahku (Rowahu Hakim).

Jadi kalau ada orang mengatakan bahawa beribadah kepada Allah langsung berpedoman dengan Al Quran dan Al Hadis sesat dan menyesatkan itu bererti pendapatnya bertentangan dengan hadis tersebut. Maka dari itu berbahagialah orang yang berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

- aku punya
karkunku@yahoo.com - 05.12.2003

Asmaul Husna | Solat | Sendawa | Tok Misai | Saat Kematian | Menu

Cadangan dan teguran dipersilakan kealamat azubir99@gmail.com
revised on 30-Apr-16 11:02:46 AM